การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบปค5และแบบติดตามปค5 (ข้อ37).pdf