การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายงานประเมินความเสี่ยง_สมบูรณ์.pdf