การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร