รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตาม ต.ค.-ธ.ค.63_สมบูรณ์.pdf