สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

การบริหารเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน