แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

การบริหารเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf