หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 • หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้้งบุคลากร

 1. การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ตำรงตำแหน่งครู

 2. แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 3. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

 4. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว.21


 • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 1. คู่มือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทวีธาภิเศก

 2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู


 • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 1. แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

 3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


 • หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 1. คู่มือและเกณฑ์การประเมินรางวัลบุคลากรโรงเรียนทวีธาภิเศก