ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การส่งเสริมความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

เว็บไซต์โรงเรียน

https://www.taweethapisek.ac.th

เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนทวีธาภิเศก

taweethapisek - Search Results | Facebook

เพจโครงการห้องเรียนพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP)

https://www.facebook.com/TPMEP

เพจโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP-Sci

https://www.facebook.com/TPMEPSCI

เพจโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

https://www.facebook.com/TPSMTE