ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ข้อมูลผู้บริหาร

นายประจวบ อินทรโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานผู้อำนวยการ : 0-2472-4855

อีเมล์ : prajuab.in@taweethapisek.ac.th

นายชิตชัย ไชยรัตน์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานบริหารวิชาการ : 0-2465-0114

อีเมล์ : chitchai@taweethapisek.ac.th

นางสาวสุกัญญา อังก์สิริทรัพย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานบริหารบุคคล : 0-2465-0550

อีเมล์ : sukanya.au@taweethapisek.ac.th

นายทศพล เปรี่ยมพิมาย

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานบริหารทั่วไป : 0-2465-2882

อีเมล์ : thodsapon.pr@taweethapisek.ac.th

นางสุภาวดี ปฐมพุทธิธรรม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานบริหารงบประมาณ : 0-2472-0988

อีเมล์ : supawadee@taweethapisek.ac.th