มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparentcy Assessement: OIT)